Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn việc sự nghiệp công lập thuộc SYT năm 2019

Kế hoạch tổ chức triên khai thực hiện QĐ 4650/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của UBND TP Hà Nội v/v điều chỉnh một số nội dung tại QĐ 5019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND TPHN v/v phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn việc sự nghiệp công lập thuộc SYT năm 2019

Xem tại đây


Hợp tác chuyên môn