Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Giấy đề nghị thẩm định giá

 Hà Nội, 31 tháng 03 năm 2022


 GIẤY ĐỀ NGHỊ

Hợp tác chuyên môn