Thể lệ cuộc thị sáng tạo Slogan BV Thanh Nhàn
1.    Mục đích, ý nghĩa
-    Cuộc thi nhằm tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo truyền tải thông điệp về uy tín và chất lượng dịch vụ hàng đầu của Bệnh viện Thanh Nhàn. Nội dung slogan phải dễ nhớ, giàu ý nghĩa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vị thế, thương hiệu cũng như uy tín và vai trò đầu ngành của Bệnh viện Thanh Nhàn trong sự nghiệp khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân thủ đô và cả nước.
-    Lãnh đạo Bệnh viện sẽ tổng kết, chọn ra 01 slogan có ý nghĩa, đúng mục đích yêu cầu của cuộc thi làm Slogan duy nhất cho Bệnh viện và 01 câu slogan cho mỗi khoa/ phòng.

2.    Yêu cầu
Bao gồm 02 câu slogan :
* Xây dựng khẩu hiệu Slogan mang ý nghĩa và đặc trưng cho bệnh viện.
*Xây dựng khẩu hiệu Slogan mang ý nghĩa và đặc trưng cho từng khoa/ phòng.
(Các khoa, phòng bắt buộc sáng tạo khẩu hiệu riêng cho từng khoa phòng đáp ứng với việc thực hiện xây dựng tiêu chí chất lượng bệnh viện)

-    Slogan có độ dài không quá 12 từ, viết bằng tiếng Việt chuẩn, không sử dụng từ địa phương, từ lóng. Có diễn giải thuyết minh ý tưởng không quá 300 từ.
-    Nội dung slogan phải dễ nhớ, giàu ý nghĩa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vị thế, thương hiệu cũng như uy tín và vai trò đầu ngành của Bệnh Thanh Nhàn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân
-    Sản phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được công bố và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào; phải đảm bảo tính độc đáo, ấn tượng, không giống, không lẫn, không sao chép, mô phỏng, sửa chữa, tương tự, trùng lặp, gây nhầm lẫn với slogan của các tổ chức, cá nhân khác trong hoặc ngoài nước.
-    Sản phẩm dự thi không được vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam, có nội dung xấu hay xuyên tạc, sử dụng/thay đổi các câu trong các tác phẩm văn học, bài hát...
-    Trong trường hợp bài dự thi của những người tham gia có nội dung giống nhau, bài dự thi gửi đến Ban tổ chức trước (căn cứ vào ngày gửi mail hoặc ngày nhận bài dự thi) sẽ là bài được lựa chọn.
-    Mỗi người tham gia được gửi nhiều sản phẩm dự thi nhưng không được giống nhau về nội dung.

3.    Đối tượng dự thi
Tất cả các khoa/ phòng và cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Bệnh viện.

4.    Quy định về hình thức thi

-    Số lượng tác phẩm dự thi: không giới hạn câu slogan dự thi
-    Mỗi thí sinh khi tham gia cuộc thi, cần điền sản phẩm dự thi và những thông tin cá nhân theo mẫu đính kèm gửi về

Ban tổ chức theo 2 cách:
-    Cách 1: Toàn bộ hồ sơ dự thi được để trong phong bì, bên ngoài ghi rõ “Bài dự thi: Sáng tác Slogan Bệnh viện Thanh Nhàn gửi trực tiếp về Phòng QLCL của Bệnh viện.
-    Cách 2: Gửi vào hòm thư điện tử: btcctsloganbenhvienthanhnhan @gmail.com với tiêu đề “Bài dự thi: Sáng tác  Slogan Bệnh viện Thanh Nhàn”.
-    Ban tổ chức có toàn quyền quyết định về tính hợp pháp của bài dự thi và về bài dự thi được trao giải thưởng.
-    Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu bài dự thi gửi tham gia cuộc thi không đến được Ban tổ chức.

5.    Thời gian dự thi
-    Thời gian tham gia từ ngày: 12/7/2018 đến hết ngày 14/8/2018.
(Tính theo ngày tháng gửi trong mail hoặc ngày tháng gửi trực tiếp tại Phòng QLCL).

6.    Quy định về bảo mật và bản quyền
6.1.    Bảo mật
-    Cuộc thi được tổ chức trên nguyên tắc bình đẳng, công khai, minh bạch và khoa học.
-    Mỗi bài dự thi của thí sinh được cấp 01 mã số và thực hiện việc dọc phách để đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong công tác chấm giải.
-    Ban tổ chức chọn 01 Email để thí sinh gửi bài và đảm bảo tất cả các bài dự thi của thí sinh được bảo mật cho đến ngày Ban giám khảo bắt đầu chấm giải.

6.2.    Bản quyền

-    Thí sinh cam kết ý tưởng tác phẩm dự thi là của riêng mình, không lấy từ bất kỳ nguồn nào khác hoặc đã tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác, chưa được sử dụng hay xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc ở bất cứ bệnh viện nào trong và ngoài nước và phải là sáng tạo thực sự của tác giả.
-    Sản phẩm dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả đối với bất kỳ bên thứ ba nào. Trường hợp sản phẩm dự thi xảy ra tranh chấp về quyền tác giả sau khi đoạt giải, người dự thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
-    Quyết định sản phẩm dự thi đoạt giải của Ban giám khảo sẽ là quyết định cuối cùng.
-    Sau khi kết thúc cuộc thi, Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ đăng ký quyền sở hữu vô thời hạn bản quyền các câu slogan dự thi và đoạt giải, đưa vào ứng dụng trong thực tế trong công tác xây dựng và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu.

7.    Ban giám khảo
Thành phần Ban giám khảo do Giám đốc Bệnh viện thành lập, làm việc theo nguyên tắc công tâm, khách quan và khoa học dựa trên mục đích, yêu cầu của Bệnh viện.

8.    Phương thức chấm giải
Toàn bộ cuộc thi được chia làm 02 vòng.
Vòng 1: Chấm sơ khảo, Ban giám khảo sẽ chọn ra 05 tác phẩm dự thi cho slogan Bệnh viện và chọn ra các câu slogan cho các khoa, phòng.
Vòng 2: Tổ chức cho 05 tác giả của 05 tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng 2 để thuyết minh ý tưởng của mình về tác phẩm và chọn ra 01 tác phẩm xuất sắc được giải trong cuộc thi sáng tác slogan Bệnh viện.

9.    Cơ cấu giải thưởng
-    01 giải câu slogan cho bệnh viện: 2.000.000 đồng
-    01 giải câu slogan cho mỗi khoa, phòng: 500.000 đồng

10.    Giải quyết các khiếu nại về giải thưởng
Bất kỳ một người nào phát hiện ra sản phẩm đoạt giải có vi phạm hoặc tranh chấp về bản quyền hoặc có vi phạm pháp luật nghiêm trọng khác đều có quyền thông báo cho Ban tổ chức. Thông báo này phải lập bằng văn bản có chữ ký và thông tin đầy đủ của người khiếu nại, gửi đến địa chỉ của ban tổ chức. Việc gửi thư khiếu nại phải được thực hiện trong vòng (01) tuần kể từ ngày công bố trao thưởng.

Thể lệ này có hiệu lực kể từ ngày công bố. Việc sửa đổi bổ sung chỉ được thực hiện khi có văn bản của Ban tổ chức. Thể lệ được đăng tải trên Website chính thức của Bệnh viện Thanh Nhàn tại địa chỉ www.thanhnhanhospital.vn


GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
PGS.TS Đào Quang Minh