Nhân sự phòng điều dưỡng

Chuyên viên Tô Thị Minh Châm - Trưởng phòng Điều dưỡng

Tập thể cán bộ, nhân viên phòng Điều dưỡng