Nhân sự khoa bệnh nghề nghiệp


BSCKI. Phạm Thị Ngọc Mai - Trưởng khoa Bệnh nghề nghiệp