Giới thiệu khoa chuẩn đoán hình ảnh
Đang cập nhật

I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh:

1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô:

Khoa C§HA lµ mét khoa cËn l©m sµng chÞu sù l·nh ®¹o cña Gi¸m ®èc bÖnh viÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Gi¸m ®èc vÒ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kü thuËt t¹o ¶nh y häc ®Ó chÈn ®o¸n bÖnh vµ theo dâi kÕt qu¶ ®iÒu trÞ b»ng c¸c thiÕt bÞ Xquang siªu ©m.

- Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chøc n¨ng theo quy chÕ bÖnh viÖn.

- Tæ chøc ho¹t ®éng cña khoa theo quy chÕ c«ng t¸c khoa C§HA.

- Tæ chøc vµ thùc hiÖn c¸c kü thuËt can thiÖp chuyªn s©u.

- Tæ chøc vµ b¸o c¸o c¸c kü thuËt míi.

- Tæ chøc vµ gi¶ng dËy c¸c b¸c sü vÒ C§HA.

- Gióp cho b¸c sü l©m sµng chÈn ®o¸n ®óng , ®iÒu trÞ kÞp thêi.

2. Nh©n lùc:  Tæng sè: 35

- B¸c sü: 14 (13 b¸c sü , 1 NCS)

- Kü thuËt viªn: 18 (1 §H ,7 C§ , 10 TH)

- §iÒu d­ìng: 3 (1 §H , 2 TH) 

3. L·nh ®¹o khoa qua c¸c thêi kú:

Tõ n¨m 1970-1978   Lª §øc Gi¸ Tr­ëng khoa XQ BV Hai Bµ Tr­ng

Tõ n¨m 1979-1989  BS §inh V¨n Thanh CKI Tr­ëng khoa BV Hai Bµ Tr­ng

Tõ n¨m 1990-1992  BS Lª Ngäc M¹nh CKI QuyÒn Tr­ëng khoa BV Hai Bµ Tr­ng

Tõ n¨m 1993-2006  BS §inh v¨n Thanh CKI Tr­ëng khoa BV Thanh Nhµn

N¨m 1996 Khoa ®­îc së YtÕ Hµ Néi giao lµ ®Çu ngµnh C§HA cña Hµ Néi do Bs §inh V¨n Thanh phô tr¸ch

Tõ n¨m 2006-2016 BS TrÇn TuÊn L­u CKI Phã Phô Tr¸ch BV Thanh Nhµn

Tõ th¸ng 10/2016 ®Õn nay Th.s Vò Duy L©m Phã khoa C§HA BV Thanh Nhµn

 

4. C¬ së vËt chÊt, h¹ tÇng, trang thiÕt bÞ:

- Phßng chôp XQ KTS   :   02

- Phßng chôp CLVT       :   01

- Phßng chôp CHT         :   01

- Phßng siªu ©m 2D        :   02

- Phßng siªu ©m m¹ch    :   01

- Phßng siªu ©m 4D        :   01

5. Thùc tr¹ng cña khoa:

§­îc sù ®Çu t­ vµ quan t©m cña l·nh ®¹o bÖnh viÖn khoa ®· ®­îc trang bÞ c¸c m¸y CLVT , céng h­ëng tõ 1.5T , m¸y kü thuËt sè ( DR ) m¸y chôp m¹ch (DSA)

- C¬ së vËt chÊt : Do ®iÒu kiÖn bÖnh viÖn cßn trong qu¸ tr×nh x©y dùng khoa ®­îc bè trÝ khu lµm viÖc ch­a ®­îc liªn hoµn do ®iÒu kiÖn mÆt b»ng chËt hÑp. Nh­ng tËp thÓ nh©n viªn khoa lu«n phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®­îc giao.

 

II . C¸c kÜ thuËt ®· vµ sÏ triÓn khai t¹i khoa

1.      Th¨m dß huyÕt ®éng tuÇn hoµn thai rau trªn nh÷ng thai chËm ph¸t triÓn b»ng Doppler mµu.

2.      DÉn l­u abcess gan, abcess nang gi¶ tôy, abcess trung thÊt d­íi h­íng dÉn CLVT

3.      Chôp CHT khuÕch t¸n (thÇn kinh, tiªu hãa, ung th­)

4.      Chôp CHT t­íi m¸u (thÇn  kinh, ung th­)

5.      Siªu ©m Doppler mµu t­íi m¸u u

6.      Chäc èi vµ sinh thiÕt gai rau

7.      Nót m¹ch ®iÒu trÞ ung th­ gan, u x¬ tö cung

8.      Chôp CHT tim vµ m¹ch ngo¹i vi

9.      Chôp m¹ch DSA

10.   Can thiÖp m¹ch m¸u tiªu hãa

11.   Tiªm tiªu sîi huyÕt ®­êng ®éng m¹ch

12.   Nót m¹ch ®iÒu trÞ vì gan l¸ch do chÊn th­¬ng

13.   Chôp MSCT n·o, tñy sèng

14.   Chôp PMSCT æ bông

15.   Chôp PMSCT tim m¹ch

16.  LÊy huyÕt khèi b»ng dông cô c¬ häc ®iÒu trÞ ho ra m¸u

17.   XQ can thiÖp tim m¹ch

18.   XQ can thiÖp thÇn kinh

19.   XQ can thiÖp trong phô khoa

20.   Nong ®Æt gi¸ ®ì, th¶ coli ®iÒu trÞ c¸c dÞ d¹ng, c¸c bÖnh lý hÑp t¾c §M