SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Nghị Quyết Số: 13/2013/NQ-HĐND


Ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội
chi tiết tham khảo Tại đây