Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính
Giá dịch vụ khám bệnh theo thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015
 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính, tham khảo chi tiết Tại đây