SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Nhân sự khoa thần kinh
Nhân sự khoa thần kinh

Bác sĩ chuyên khoa II - Đinh Văn Thắng - Trưởng khoa Thần kinh

Bác sĩ chuyên khoa II - Trương Trường Giang - Phó trưởng khoa Thần kinh

Cử nhân - Nguyễn Anh Kim - Điều dưỡng trưởng khoa Thần kinh