SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
Bảng giá Vật tư, máu, nẹp vít T12 - 2015
Bảng giá Vật tư, máu, nẹp vít T12 - 2015
Đọc tiếp...
 
Bảng giá thuốc T12 - 2015
Bảng giá thuốc T12 - 2015
Đọc tiếp...
 
Danh mục kỹ thuật được phê duyệt theo thông tư 43
Danh mục kỹ thuật được phê duyệt theo thông tư 43.
Đọc tiếp...
 
Quyết định 3955/QĐ-SYT ngày 17 tháng 11 năm 2014
Quyết định 3955/QĐ-SYT ngày 17 tháng 11 năm 2014 về việc: Phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại bệnh viện Thanh Nhàn.
Đọc tiếp...
 
Bệnh viện Thanh Nhàn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015

Đọc tiếp...
 
Thông tư 50/2014/TT-BYT
Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.
Đọc tiếp...
 
Quyết định quy định điều chỉnh, bổ xung giá một số dịch vụ y tế
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí
Đọc tiếp...
 
Công văn số 3331/BHXH-NVGĐL
Để đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT (sau đây gọi là Luật BHYT sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thực hiện, BHXH thành phố Hà Nội tạm thời thống nhất với các cơ sơ KCB BHYT...
Đọc tiếp...
 
Công văn 4996/BHXH-CSY
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/01/2006 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Bổ sung Thông tư liên Bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí
Đọc tiếp...