Cấp cứu: 0243 9714 363
bvtn@hanoi.gov.vn

SỨC KHỎE NGƯỜI BỆNH LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TÔI

Sơ đồ tổ chức


GIÁM ĐỐC
PGS.TS ĐÀO QUANG MINH
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
THS.BS NGUYỄN THÀNH VINH BS CKII VŨ THÀNH CHUNG BS CKII NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG
     
     
     

 

Hợp tác chuyên môn